Normativa General

Vàlid per a propostes de Comunicació Oral i Pòster.

 • El CIDUI pretén donar la màxima flexibilitat a la presentació dels treballs en diferents formats i facilitar les preferències particulars dels congressistes. Aquests poden presentar els seus treballs en format de Comunicació Oral o Pòster. Cal tenir en compte que, independentment del tipus de format de presentació (oral o pòster), totes les comunicacions seran acreditades mitjançant la mateixa categoria: "Comunicació”.
 • El lliurament de resums de les propostes de comunicació i la presentació de les comunicacions durant el Congrés es poden fer en qualsevol dels idiomes del congrés (català, castellà i anglès). Les comunicacions que es presentin s’hauran d’exposar en el mateix idioma que el text de la proposta de comunicació inicial.
 • El primer autor serà el responsable de la comunicació i serà l’única persona amb qui l'organització mantindrà contacte a través del correu electrònic.
 • La presentació de propostes de comunicació es farà a partir del 10 de novembre de 2015  fins el 20 de gener de 2016.
 • L'avaluació de les propostes de comunicació i la decisió final del format de presentació de les comunicacions (oral o pòster) correspon al Comitè Científic i es farà en funció del contingut de la comunicació i de l'organització general de les sessions.
 • La Secretaria Executiva del CIDUI notificarà l'acceptació o denegació de la proposta de comunicació al seu responsable (primer autor) a través del correu electrònic a partir del 14 de març de 2016.
 • Per a poder presentar al Congrés qualsevol proposta acceptada, com a mínim un dels autors haurà d'estar inscrit al congrés.
 • Una persona inscrita al congrés podrà presentar un màxim de dues comunicacions com autor/a principal i les haurà d’enviar a través del seu espai personal de la plataforma Conftool.

Condicions de publicació

 • Els resums de totes les comunicacions acceptades pel Comitè Científic es publicaran al web del congrés de manera que podrà servir com a guia de les comunicacions que es presentaran durant el congrés als assistents.
 • Una vegada acabat el IX CIDUI, es publicaran a les Actes aquelles propostes acceptades pel Comitè Científic, presentades durant el Congrés, i que hagin enviat el text final. En el cas de no rebre el text final en el termini indicat, aquesta no podrà ser publicada a la revista CIDUI.  Això és vàlid per a tots els formats de comunicació.
 • Totes les comunicacions presentades al congrés, i de les quals l’Organització n’hagi rebut el text complet, seran publicades, un cop finalitzat el congrés, a la revista del CIDUI. L’enllaç de la revista del CIDUI es farà públic a través de la web del congrés.
 • L’organització del CIDUI té previst difondre, publicar o comunicar el material de les contribucions incloses en el programa del IX CIDUI (conferències, comunicacions,...) de forma íntegra o parcial, sense obtenir cap benefici comercial, únicament amb finalitats de recerca i suport o difusió de la docència. Per a aquestes finalitats, els/les autors/es participants al IX CIDUI accepten, amb la seva participació, cedir de forma no exclusiva, sense límit temporal ni territorial, els drets d’explotació que els corresponen com a autors/es, autoritzant al CIDUI a portar a terme la difusió, publicació o comunicació del material per qualsevol mitjà, inclòs Internet i autoritza expressament la seva incorporació a una base de dades electrònica d’accés obert.

Normativa Certificats IX CIDUI

 • Tots els certificats (Certificat d’Assistència i Certificat de Presentació de Comunicació) es generaran a través de la plataforma Conftool, un cop finalitzat el Congrés.
 • Totes les persones inscrites, que hagin pagat inscripció i assistit al congrés es podran descarregar el Certificat d’Assistència.
 • L’Organització del IX CIDUI preveu lliurar a través de la plataforma Conftool, Certificat de Presentació de Comunicació a les persones que hagin realitzat el pagament de la inscripció, assistit al congrés i presentat la seva comunicació.
 • L’Organització del IX CIDUI certifica, per tant, Comunicacions presentades i defensades al congrés, i no les autories dels coautors.
 • Totes les comunicacions seran acreditades mitjançant una única categoria, "comunicació", independentment del tipus de format de presentació (oral, pòster o sessió monogràfica).

Normativa Material CIDUI

 • L’Organització solament lliurarà la documentació i el material del congrés a aquelles persones que s’hagin inscrit i realitzat el pagament de la inscripció.
 • Els congressistes podran recollir el material d’un company si finalment no assisteix al congrés solament si s’ha fet el pagament de la inscripció.

Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us

Associació Catalana d'Universitats Públiques: Vila universitària, Bloc F baixos Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Email info@cidui.org


Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones

cooperativa Abacus