Comunicacions pòster

Són exposicions gràfiques d’experiències d'intervenció i innovació pròpies dels eixos d'aquest congrés. Estaran exposats al llarg del mateix, en espais habilitats expressament per aquest fi.
Les comunicacions en format pòster estaran exposades durant la sessió a què estiguin assignades. Hi haurà sessions de pòsters en franges horàries diferents. Les sessions es poden consultar al programa.
Contingut. En el pòster ha de figurar:

  • Títol;
  • dades del(s) autor(s) o equip responsable;
  • introducció;
  • objectius;
  • descripció;
  • aspectes més rellevants;
  • resultats o conclusions.

Recomanacions de format:

  • S’ha d’incloure el logotip del CIDUI (descarregar)
  • Les dimensions dels pòsters seran com a màxim de 120 cm (vertical) per 80 cm (horitzontal) que permeti una lectura clara a un metre i mig (1,5 m) de distància.
  • Impressió en paper, cartolina o paper fotogràfic. El material que s'utilitzi no haurà de ser excessivament gruixut o pesat, a fi d'assegurar la seva fixació al panell.

L'autor/a haurà d'enviar una versió digital del cartell en format JPEG o PDF mitjançant la plataforma del congrés, abans del dia 15 de juny de 2016.
Per tal de que el treball s'inclogui a les Actes del congrés, és necessari que els autors completin la proposta de comunicació, ja avaluada, seguint les indicacions de la plantilla FINAL.
Això serà vàlid per tots els formats de presentació. En conseqüència s'hauran d'enviar dos arxius del mateix treball: la comunicació escrita final abans del 22 de maig (format text), i el pòster (format gràfic) abans del 15 de juny, tots dos per mitjà de la plataforma.
L'autor/a proponent es farà càrrec de la impressió i port del cartell. A la seva arribada al Congrés, la Secretaria Tècnica li proveirà un panell de fusta i li facilitarà cinta adhesiva per a la fixació del cartell.
Els mateixos autors els hauran de col·locar des de primera hora (del matí o de la tarda) del dia assignat pel Comitè Científic per la seva exposició. Comptaran amb l'ajuda d'un encarregat de sala. A més a més hauran de quedar-se al lloc de la sessió per la presentació i el debat. Els pòsters s'hauran de treure una vegada hagi finalitzat la sessió.
Totes les comunicacions, independentment del tipus de format de presentació (oral, pòster, electrònic), seran acreditades mitjançant una única categoria, "comunicació", tant en la publicació final com en el certificat expedit a les persones participants.

Les comunicacions en format pòster comporten la participació en el concurs de Premis CIDUI-AQU d'acord amb les següents bases. S'atorgaran 4 premis amb una dotació de 375€ per pòster

 

Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us

Associació Catalana d'Universitats Públiques: Vila universitària, Bloc F baixos Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Email info@cidui.org


Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones

cooperativa Abacus