Temàtica i àmbits

TEMÀTICA
IMPACTES DE LA INNOVACIÓ EN LA DOCÈNCIA I L’APRENENTATGE

Amb aquest tema general es convoca el IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), que tindrà lloc a Bellaterra (Barcelona) els dies 5, 6 i 7 de juliol del 2016, amb seu a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Des de l’organització de la primera edició l’any 2000, el CIDUI s’ha anat celebrant cada dos anys, com una iniciativa consolidada que aplega un gran nombre de professorat, i altres professionals de l’educació, empès per la voluntat de fer de la universitat una institució que respongui als reptes de la nostra societat.
Per aquesta nova edició, es proposa crear un espai d’intercanvi i d’anàlisi de l’impacte de les diferents experiències d’innovació docent i aprenentatge en l’educació superior en aquests darrers anys. El context actual ens porta a reflexionar sobre les diverses accions i investigacions que s’han realitzat al llarg de la trajectòria del congrés i conèixer l’impacte que han suposat dins l’àmbit universitari. A partir d’aquesta anàlisi, cal reflexionar sobre quines són les línies de futur que definiran les nostres metodologies, les recerques, els continguts, etc.  

ÀMBITS PREFERENTS
Per tal de seleccionar les comunicacions i determinar les activitats congressuals, en el IX CIDUI es consideraran prioritàries les propostes relacionades amb els àmbits que s’indiquen a continuació. Dins de cada àmbit es prioritzaran les propostes que mostrin experiències realitzades en el marc dels centres i de les titulacions, que comptin amb suports o compromisos institucionals i que estiguin validades com a millores o innovacions per a la pràctica docent. Es podran acceptar també com a propostes aquells treballs d'investigació o estudis relacionats amb el tema general del IX Congrés que siguin especialment rellevants segons el criteri del Comitè Científic.

Àmbit 1. Anàlisi de l’impacte en la docència i l’aprenentatge universitari

 • Experiències d’anàlisi de la recerca en àmbits d’innovació docent
 • Resultats de l’anàlisi de la transferència de coneixement
 • Resultats d’avaluacions institucionals i programes de millora, formació o innovació docent
 • Anàlisi de programes institucionals de millora, formació i d’innovació docent
 • Instruments per a l’anàlisi de l’impacte de la innovació educativa
 • Anàlisi de les TIC: avantatges i desavantatges en la formació universitària

Àmbit 2. Nous escenaris formatius

 • Projectes per facilitar la mobilitat entre els itineraris formatius (dobles titulacions)
 • Programes d’integració de recerca i docència
 • Programes de formació dual (empresa-universitat)
 • Programes de Grau Obert
 • Experiències d’ensenyament i aprenentatge en escenaris no formals
 • Programes de col·laboració Universitat-Societat (Aprenentatge Servei, estudis de Secundària...)

Àmbit 3. Desenvolupament professional

 • Estratègies de col·laboració docent
 • Programes de formació del professorat
 • Experiències innovadores d'equips docents

Àmbit 4. Metodologies innovadores d’ensenyament-aprenentatge

 • L’ús dels smartphones, tauletes i Social Media com a eines d’aprenentatge en l’educació superior
 • Cursos massius i oberts en línia (MOOCs)
 • Innovació en processos d’avaluació dels aprenentatges
 • Metodologies centrades en l’estudiantat

Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us

Associació Catalana d'Universitats Públiques: Vila universitària, Bloc F baixos Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Email info@cidui.org


Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones

cooperativa Abacus