Publicacions

REVISTA CIDUI
Un cop acabat el IX CIDUI, es publicaran a la Revista CIDUI aquelles propostes acceptades pel Comitè Científic, presentades durant el Congrés, i que hagin enviat el text final. En el cas de no rebre el text final en el termini indicat, aquesta no podrà ser publicada en la revista CIDUI.Aquesta informació és vàlida per a tots els formats de comunicació.

La revista “Journal of Technology and Science Education (JOTSE)” publicarà una selecció de comunicacions presentades durant el IX CIDUI.
El Comitè Científic del IX CIDUI proposarà una selecció de les comunicacions presentades durant el CIDUI 2016 per ser presentades en format d’article a la revista “Journal of Technology and Science Education”. Aquesta selecció es farà en funció de la valoració rebuda en el procés de revisió i tenint en compte els àmbits del CIDUI i branques de coneixement.

La proposta dels treballs seleccionats serà comunicada amb posterioritat al congrés junt amb les normes de publicació pròpies de la revista.

Contacte / Contacto /Contact us

Contacte/Contacto/Contact us

Associació Catalana d'Universitats Públiques: Vila universitària, Bloc F baixos Campus de la UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Email info@cidui.org


Organitzat per  /  Organizado por  /  Organized by
Universitat de Barcelona Universitat autònoma de Barcelona Universitat Politècniva de Catalunya Universitat Pompeu Faba Universitat de Girona Universitat de Lleida Universitat Rovira i Virgili Universitat Oberta de Catalunya Associació Catalana d'Universitats Públiques

Col·laboradors i patrocinadors/Colaboradores y patrocinadores/Collaborator and sponsor

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya Oracle Academy Turnitin Octaedro Editorial Educación 3.0 Narcea Ediciones

cooperativa Abacus